جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وضعیت پوشش و کفایت در کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی

کمیته امداد

از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که، 6.788.141 خانوار فاقد هرگونه پوشش‌حمایتی هستند. این تعداد خانوار معادل 74.7 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین‌درآمدی را تشکیل می‌دهند. در جمعیت سه‌دهک‌پایین‌روستایی کشور معادل 71.8درصد و در جمعیت‌شهری 77.3‌درصد فاقد‌پوشش‌حمایتی هستند.

🔸از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی لایه حمایتی است، 6.788.141 خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستند. این تعداد خانوار معادل 74.7 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین درآمدی را تشکیل میدهند.

🔸در جمعیت سه دهک پایین روستایی کشور معادل 71.8 درصد و در جمعیت شهری 77.3 درصد فاقد پوشش حمایتی هستند.

🔸اگرچه تعداد خانوارهای روستایی و شهری در سه دهک پایین درآمدی نسبتا مشابه بوده، اما با توجه به نسبت بیش از دوبرابری خانوارهای شهری کشور، سهم آنها از مجموع خانوارهای کم درآمد متمایز است؛ به نحویکه حدود 54 درصد از خانوارهای روستایی و 29 درصد از خانوارهای شهری در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند.وضعیت جمعیتــی این دهکها در جدول 1 به تفکیک خانوار شهری و روستایی و تفکیک جنسیتی سرپرست خانوار قابل مشاهده است :

جمعیت خانوار سه دهک پایین درآمدی در سال 1401

مأخذ: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

🔸نهادهای حمایتی در سال ،۱۴۰۰ ۳ میلیون و ۳۷۷ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده اند که از این میان حدود 2/68 درصد تحت پوشش کمیته امداد و 8/31 درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته اند.

🔸افزایش قابل توجه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال 1396 با بالا رفتن نرخ فقر در سال مذکور قابل توضیح است، اما در سال 1397 برخلاف ادامه صعودی بودن نرخ فقر، افزایش قابل توجهی در تعداد و مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مشاهده نمیشود. بنابراین میتوان گفت که افزایش جمعیت تحت پوشش ً محصول شناسایی افراد نیازمند بیشتر از نهادهای حمایتی لزوما ِ طرف این نهاد نبوده و نشان از بالا رفتن جمعیت زیر خط فقر و افزایش گروههای هدف بالقوه این نهادها بوده است.

تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

🔸با اینکه میانگین مستمری پرداختی ماهیانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از 55 هزار تومان در سال 1392 به 710 هزار تومان در سال 1400 رسیده، اما این افزایش فقط 2/9 درصد از هزینه کل خانوار شهری و 4/16 درصد از هزینه کل خانوار روستایی را در این سال پوشش داده است.

میانگین و رشد مستمری پرداختی ماهیانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

میانگین و رشد مستمری پرداختی ماهیانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

🔸اگر تمام مستمری پرداختی به خانوارهای شهری تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف هزینه خوراک شود، حتی نیمی از هزینه های مذکور در این سال را پوشش نخواهد داد.

🔸مستمری پرداختی در سال ،1400 تنها حدود 16 درصد از کل هزینه خانوار روستایی و 41.2 درصد از هزینه خوراکی آنها را پوشش داده است. در مورد خانوار شهری، مستمری مذکور 9.2 درصد از کل هزینه خانوار و 34.6 درصد از هزینه خوراکی را پوشش میدهد.

میزان پوشش هزینه خوراکی خانوار شهری و روستایی بهواسطه مستمری نهادهای حمایتی

میزان پوشش هزینه خوراکی خانوار شهری و روستایی بهواسطه مستمری نهادهای حمایتی

مقایسه برنامه ششم و هفتم توسعه در حوزه حمایتی

اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *