جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بیلان آبی

متوسط بلند مدت وآود آورآورد سالانه رودخانه های استان حدود یک سوم (33 درصـد) از جریان آب سطحی کشور را تشکیل می‌دهند. اولاً انحراف معیار منابع آب سطحی استان در مقایسه با انحراف معیار آب سطحی کشور رقم قابل توجهی بوده و این امر نشانگر وقوع سیلاب‌ها و خشک سالیهـای بـا ابعاد وسیع در استان می‌باشد. ثانیاً ضریب تغییرات آبدهی رودخانه‌های استان برابر با 39 درصـد بـوده که در مقایسه با ضریب تغییرات منابع آب سطحی کشور (29 درصد) از مقدار بیشتری برخوردار است.  بنابراین با توجه به ضریب تغییرات و انحراف معیار بالا برای آبدهی رودخانه های استان، رقـم متوسـط آبدهی رودخانه ها از ضریب اطمینان بالایی برخوردار نمی‌باشند. در نتیجه آبدهی رودخانه‌هـای اسـتان در سطح احتمال 80 درصد معادل  21794میلیون مترمکعب در سال از اطمینان بیشـتری برخـوردار خواهد بود. این رقم یعنی پذیرفتن ریسک به تعداد 2 سال در هر 10 سال که برای مدیریت منابع آب و پروژههای آبی قابل قبول می‌باشد. 

پتانسیل منابع آب موجود در استان شامل منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب برگشتی به قرار زیر میباشد:

  • کل منابع آب سطحی شامل جریان آبی رودخانه ها با ضریب احتمال 80 درصد و جریان آبـی میان حوضهای معادل 355 22 میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است. کل منابع آب زیرزمینی اعم از منابع آب قابل بهره بـرداری و حجـم آب قابـل توسـعه معـادل  1122میلیون مترمکعب می‌باشد.
  • حجم آب برگشتی ناشی از مصارف مختلف شرب، صنعت و معدن و کشاورزی سـالانه معـادل 3015 میلیون مترمکعب است. بنابراین کل پتانسیل آبی استان برابر با 492 26میلیون مترمکعب خواهد بود.
  • حجم کل مصارف و نیاز آبی استان اعم از مصارف بخشی (خانگی ، صنعت و معدن و کشـاورزی و شیلات) و حجم نیاز آبی جهت حفظ کیفیت محیط زیست و کنترل شـوری آب رودخانـه‌هـا معـادل  20132  میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است.
  • جمع‌بندی نتایح بیلان آب در استان خوزستان در شرایط فعلی بیانگر آن است که حاصل بررسـی منابع و مصارف آب در شرایط فعلی مثبت و برابر با  6360  میلیون مترمکعب در سال مـی‌باشـد که سهم آن برای زیرحوضه‌های کرخه، کارون بزرگ و جراحی – زهره به ترتیب برابر با 1772 ، 4693  ،105-،  میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است.
  • نیاز آبی شبکه های آبیاری و زهکشی در دست اجرا معادل 5469 میلیون مترمکعب و شبکه‌هـای آبیاری و زهکشی در دست مطالعه معـادل 3800میلیون مترمکعـب بـرآورد شـده اسـت. بنـابراین مجموع نیاز آبی شبکه های آبیاری فوق برابر با 9269 میلیون مترمکعب بوده که با فـرض اجـرای 25 درصد از اراضی مزبور در اراضی آبی فعلی حداکثر نیاز آبی کلیه شبکه‌های در دسـت اجـرا و در حـال مطالعه به حدود 6.9 میلیارد مترمکعب بالغ می‌گردد.

اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *