جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سیاستی

آرشیو

کمیته امداد
گزارش

وضعیت پوشش و کفایت در کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی

از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که، 6.788.141 خانوار فاقد هرگونه پوشش‌حمایتی هستند. این تعداد خانوار معادل 74.7 درصد از کل خانوارهای سه دهک پایین‌درآمدی را تشکیل می‌دهند. در جمعیت سه‌دهک‌پایین‌روستایی کشور معادل 71.8درصد و در جمعیت‌شهری 77.3‌درصد فاقد‌پوشش‌حمایتی هستند. 🔸از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی لایه حمایتی است، 6.788.141 خانوار فاقد

مطالعه بیشتر »
مسکن اجتماعی
گزارش

مسکن اجتماعی

دولت ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار مسکن را به بخشهای گوناگون تقسیم میکنند. در ایران، بازار مسکن به سه گروه، شامل مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم می‌شود. دولت ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار

مطالعه بیشتر »