جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ایران

آرشیو

مسکن اجتماعی
گزارش

مسکن اجتماعی

دولت ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار مسکن را به بخشهای گوناگون تقسیم میکنند. در ایران، بازار مسکن به سه گروه، شامل مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم می‌شود. دولت ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار

مطالعه بیشتر »